EU states broke law by allowing fishing off Gambia, Equatorial Guinea: watchdog - Oceana USA

EU states broke law by allowing fishing off Gambia, Equatorial Guinea: watchdog